Menu

Ysgol Min y Ddôl

Pawb yn Llwyddo

Croeso/Welcome

Newyddion o'r Gymuned/News from the Community

Mae pawb yn Ysgol Min y Ddôl yn ymfalchïo o'r holl waith rydym ni yn ei wneud i gefnogi ein gymuned. 

Everyone at Ysgol Min y Ddôl takes pride in all the work we do to support our community.

Cymorth i Rieni a Plant yn ystod y cyfnod Coronafeirws/Support for Pupils and Parents during the Coronavirus

'SchoolBeat'

 

Gwefan ddwyieithog yw SchoolBeat.cymru o Raglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan, sy’n rhoi gwybodaeth ac adnoddau i ddisgyblion, athrawon, rhieni a phartneriaid i atgyfnerthu negeseuon allweddol a gyflwynir gan ein Swyddogion Heddlu Cymuned Ysgolion mewn ysgolion cynradd ac uwchradd yn ogystal â lleoliadau addysgol amgen.

Mae’r wefan yn canolbwyntio ar dair prif thema’r Rhaglen: camddefnyddio cyffuriau a sylweddau, diogelwch personol, diogelu ac ymddygiad cymdeithasol a chymuned.

 

Isod, gwelir linc ar gyfer Llyfr Gweithgareddau 1 a 2 ar gyfer atgyfnerthu'r prif negeseuon.

 

SchoolBeat.cymru is a bilingual site from the All Wales School Liaison Core Programme, providing information and resources for pupils, teachers, parents and partners to reinforce the key messages delivered by our School Community Police Officers in primary and secondary schools as well as alternative educational settings.

The website focuses on the three main themes of the Programme: drug and substance misuse, personal safety and safeguarding, and social behaviour and community.

 

See below for links to the 1st and 2nd Pupil Activity Books to reinforce the key messages.

Llyfr Gweithgareddau 1 - Fersiwn Cymraeg a Seasneg/Activity Book 1 - Welsh and English Version

Neges i'r gymuned

Still image for this video
Dyma neges gan dosbarth Derwen i bawb yn yr amser caled yma.

Here is a message from dosbarth Derwen to everyone during this difficult time.

Cefnogi Plas Bod Llwyd - Cartref Preswyl/Supporting Plas Bod Llwyd - Residential Home

Diolch i'r holl gweithwyr Allweddol/ Thank you to all the Key Workers

Canu yn Bod Lwyd/ Singing in Bod Llwyd

Canu Nadolig yn Tesco/ Sining Christmas Songs in Tesco

Codi Sbwriel/ Litter Picking

Bore Coffi Macmillan/ Macmillan Coffee Morning

Plant Mewn Angen/ Children in Need

Diogelwch Ffordd/ Road safety

Sul y Cofio

Ymweliad Paraolympaidd Beverley Jones gan godi arian i Sports for Champions UK

Top