Menu

Ysgol Min y Ddôl

Pawb yn Llwyddo

Croeso/Welcome

Dosbarth Draenog

Croeso i dudalen Dosbarth Draenog

Welcome to Dosbarth Draenog's page

Amdanom ni/ About us

 

Athro: Mr Davies

Cymorthyddion: Miss Dani a Miss Naomi

 

Rydym yn ddosbarth oedran cymysg o flynyddoedd 3 a 4. Rydym yn ddosbarth cyfeillgar, cymwynasgar, gweithgar a pharchus sydd bob amser yn ceisio ein gorau ac yn cael hwyl wrth wneud. Rydyn ni'n dysgu trwy ddull ymholi dramatig lle rydyn ni'n dal dychymyg y plant ac yn gwneud dysgu'n ystyrlon ac yn gyffrous.

 

Ar y dudalen yma byddwch yn gallu dysgu mwy am ein dosbarth. Mi mi fydd lluniau yn cael ei ychwanegu o wahanol weithgareddau rydym wedi bod yn gwneud yn y dosbarth a thu hwnt.

 

We are a mixed age class of years 3 and 4. We are a friendly, helpful, hard working and respectful class who always try our best and have fun doing so too. We learn through a dramatic - inquiry approach whereby we catch the children's imagination and make learning both meaningful and exciting. 

 

On this page you will be able to learn more about our class. Pictures will be added of various activities we have been doing in class and beyond.

 

-------------------------------------------------------------------------

Themau/Topics

Tymor yr Hydref - Siocled (Iechyd a Lles)

Tymor y Gwanwyn - (Dyniaethau)

Tymor yr Haf - 

 

 

Pethau i gofio/ Things to Remember

 

Bag darllen

Cofiwch i ddod a'ch bag darllen i'r ysgol pob dydd. Cofiwch ei fod yn bwysig i ddarllen adref gyda'ch rhieni a'ch gofalwyr a chofnodi yn eich cofnod darllen. 

 

Reading Folder

Remember to bring your reading bag to school every day, remember it is important to practice your reading at home with your parents and carers and to record your reading in the book. 

-------------------------------------------------------------------------

Addysg Gorfforol - Pob dydd Iau

Cofiwch i  wisgo eich cit ymarfer corff pob dydd Iau
 

Physical Education - Every Thursday

Remember to wear your PE kit every Thursday
-------------------------------------------------------------------------

Snac
Gofynir yn garedig i chi ddarparu snac iach, sef darn o ffrwyth, i’ch plentyn pob dydd er mwyn iddyn nhw ei fwyta cyn mynd allan i chwarae yn y bore. Nid ydym yn caniatau fferins, siocled, iogwrt na chreision. Mae cael snac a diod iach yn helpu rheoli newyn plant, rhoi egni iddynt a hybu maeth. Diolch am eich cydweithrediad.

Snack
We kindly ask you to provide a healthy snack, namely a piece of fruit, for your child every day so that they can eat it before going out to play in the morning. We do not allow sweets, chocolate, yoghurt or crisps. Having a healthy snack and drink helps control children's hunger, give them energy and promote nutrition. Thank you for your cooperation.

-------------------------------------------------------------------------

Nofio - Pob dydd Mercher

Cofiwch ddod a dillad addas pob dydd Mercher.

 

Swimming - Every Wednesday

Remember to bring suitable clothes every Wednesday.

-------------------------------------------------------------------------

Sillafu

Bydd rhestr o 10 gair i chi ymarfer adref gyda’ch plentyn (5 Cymraeg a 5 Saesneg). Bydd rhestr newydd o eiriau unwaith i’ch plenyn sillafu o leiaf 9 o’r 10 gair yn gywir. Mae hi’n bwysig i’r llyfr dychwelyd i’r ysgol yn ddyddiol.

 

Spelling

There will be a lists of 10 words for you to practice at home with your children (5 Welsh and 5 English). A new list of words will be given when your child has correctly spelled at least 9 of the words correctly. Please return the book daily to school in their book bags.

-------------------------------------------------------------------------

Top