Menu

Ysgol Min y Ddôl

Pawb yn Llwyddo

Croeso/Welcome

Gweledigaeth a Gwerthoedd /Vision and Values

Ein Gweledigaeth

 

Mae ein datganiad 'Pawb yn Llwyddo' yn adlewyrchu popeth a wnawn. Rydym yn ysgol fach, ofalgar a chynhwysol lle mae disgyblion, staff, rhieni, llywodraethwyr a'r gymuned leol yn gweithio gyda'i gilydd i sicrhau bod ein holl ddisgyblion yn cyflawni eu llawn potensial.

 

"Mae Min y Ddôl yn ysgol annogol sydd yn meithrin a datblygu sgiliau pob plentyn i'w galluogi i fod yn unigolion medrus a hyderus gyda pharch a balchder yn eu llwyddiannau, eu hiaith a'u treftadaeth. Yn Ysgol Min y Ddôl mae pawb yn llwyddo."

 

Yn Ysgol Min y Ddôl rydym:

 

• Yn cynnig addysg gynhwysfawr i bob un disgybl yn unol â’i (h)oed a gallu - ni fydd unrhyw blentyn yn cael ei (g)adael ar ôl,

• Yn sicrhau bod cyfleoedd rheolaidd yn cael eu rhoi i godi hyder, annibyniaeth a dyfalbarhâd disgyblion wrth ddatrys problemau,

• Yn meithrin dealltwriaeth yn y plant o’u cyfrifoldebau tuag at ei gilydd, y gymuned a phob peth byw,

• Yn darparu amrywiaeth o gyfleoedd i bob disgybl datblygu eu sgiliau, ennill gwybodaeth a phrofiadau a fydd yn eu cefnogi i ddod yn aelodau gwerthfawr o’r gymuned

• Yn sicrhau bod pob plentyn yn hapus a bod eu lles o’r pwys mwyaf

• Yn addysgu pob unigolyn i ddod yn ddinesydd cyfrifol trwy gymryd cyfrifoldeb am ei (g) weithredoedd ac ymddygiad ei hun.

 

Mae'r cyswllt rhwng y cartref a'r ysgol yn hanfodol i lwyddiant eich plentyn ac mae ein gwefan, ein cyfrif Trydar a'n tudalen ddiogel 'Facebook' yn anelu at ddarparu cyswllt defnyddiol a chyfoes rhwng y cartref a'r ysgol.

 

Dyma sut rydym yn annog pawb yn Ysgol Min y Ddol i siarad Cymraeg...../This is how we encourage everyone in Ysgol in y Ddol to speak Welsh....

Gweler isod am ragor o wybodaeth am Gwricwlwm Ysgol Min y Ddol

Our Vision

 

Our mission statement ‘Pawb yn Llwyddo’ – ‘Everybody Succeeds’ reflects what our school is all about. We are a small, caring and inclusive school where pupils, staff, parents, governors and the local community work together to ensure that all of our pupils achieve their full potential.

 

 "Ysgol Min y Ddôl is a supportive school which nurtures and develops the skills of each child to ensure they become able and confident individuals who show pride and respect in their achievements, their language and their heritage. In Ysgol Min y Ddôl everyone succeeds."

 

At Ysgol Min y Ddôl we:

 

• Offer a comprehensive education to each and every pupil according to their age and ability – no child is left behind

 • Ensure that regular opportunities are given to raise pupils confidence, independence and perseverance.

 • Nurture an understanding in the children of their responsibilities towards each other, the community and all living things,

 • Provide a range of opportunities for all pupils to develop their skills, gain knowledge and experiences which will support them to become valuable members of the community,

 • Ensure that each child is happy and that their welfare is of paramount importance,

•  Teach each individual to become responsible citizens by taking responsibility for their own actions and behaviour 

 

The link between home and school is integral to your child’s success and our website, Twitter page and closed 'Facebook' account aims to provide an informative and up-to-date link between home and school.

This is how we encourage everyone in Ysgol in y Ddol to speak Welsh....

Top