Menu

Ysgol Min y Ddôl

Pawb yn Llwyddo

Croeso/Welcome

Grant Datblygu Disgyblion/Pupil Development Grant

Datganiad Grant Datblygu Disgyblion Ysgol Min y Ddôl

 

Diben y Grant Datblygu Disgyblion yw gwella canlyniadau i ddysgwyr sy’n dod o deuluoedd incwm isel ac sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim (PhYDd). Disgwylir i ysgolion ddefnyddio’r cyllid hwn i’r eithaf i gyflwyno strategaethau cynaliadwy fydd yn arwain yn gyflym at welliannau i ddysgwyr sy’n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim.

 

Fel ysgol rydym am ddysgu o’r arferion gorau yng Nghymru a thu hwnt trwy:

 

1. gynllunio ymyriadau sy’n canolbwyntio ar wella cyrhaeddiad plant o gefndiroedd difreintiedig, ac sy’n nodi’n glir yr hyn a ddisgwylir gan yr ymyriad, gan fonitro cynnydd disgyblion yn gyson a gwerthuso effeithiolrwydd yr ymyriad.

2. integreiddio cynlluniau ar gyfer defnyddio’r GAD i’n Cynllun Datblygu Ysgol, gan selio arferion ar dystiolaeth dda a’u cynnwys fel rhan o strategaeth ysgol gyfan.

3. gydbwyso ymyriadau ysgol gyfan ac ymyriadau wedi’u targedu er mwyn sicrhau bod pob dysgwr sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn cael budd fel unigolyn a bod yr ysgol gyfan yn meithrin ei gallu i helpu pob dysgwr i gyflawni ei botensial llawn.

 

Yn 2023-24 rhoddwyd i Ysgol Min y Ddôl ddyraniad Grant Amddifadedd disgyblion o £16,100

 

Yn Ysgol Min y Ddôl mae gennym gynllun cynhwysfawr, sydd wedi’i gytuno a'i fonitro gan Awdurdod Lleol Wrecsam a GwE, i hyrwyddo cynnydd a chael gwared ar rwystrau i ddysgu i fyfyrwyr sy’n gymwys ar gyfer y cyllid hwn. Rydym wedi defnyddio’r cyllid sydd ar gael i:

 

  • Cyflogi cynorthwywyr addysgu i gefnogi disgyblion yn yr ystafell ddosbarth a thu allan.
  • Cyflogi cynorthwyydd addysgu arbenigol i gefnogi disgyblion gyda’u lles a’u hiechyd meddwl ac i redeg ymyriadau penodol yn dibynnu ar angen.
  • Parhau i hyfforddi cac uwchsgilio ymorthyddion mewn ymyriadau llythrennedd emosiynol e.e ELSA, Therapi Lego a sicrhau darpariaeth yn ystod yr amserlen wythnosol ac eu bod yn derbyn diweddariadau rheolaidd.

 

Nid yw’n briodol i’r ysgol gyhoeddi ei chynllun manwl oherwydd y perygl y gellid adnabod unigolion.

 

 

Pupil Development Grant Statement for Ysgol Min y Ddôl

 

The purpose of the Pupil Development Grant is to improve the educational attainment of pupils from low income families and who are entitled to free school meals (eFSM). Schools are expected to maximise the use of this funding by introducing sustainable strategies which will quickly lead to improved outcomes for pupils entitled to free school meals.

 

As a school, we want to learn from the best practice in Wales and beyond by:

 

1. Planning interventions that focus on improving the attainment of pupils from deprived backgrounds, regularly monitoring pupils’ progress and evaluating the impact of the intervention.

2. Integrating plans for the effective use of the PDG into the School Development Plan, basing our practice on sound evidence and including them as part of a whole school strategy.

3. Balancing whole school strategies with targeted interventions to ensure that all learners entitled to free school meals benefit as individuals, whilst the whole school also develops its ability to support every learner to achieve their full potential.

 

In 2023-2024 Ysgol Min y Ddôl was allocated a total Pupil Deprivation Grant of £16,100

 

Ysgol Min y Ddôl has a comprehensive plan, agreed and monitored by GwE and Wrexham Local Authority, to promote high expectations, attainment and progress and to remove barriers to learning for pupils entitled to this funding. We have used the available funding to:

 

  • Employ teaching assistants to support pupils both within and outside the classroom.
  • Employ a specialist teaching assistant to support pupils with their well being and mental health and to run specific interventions depending on need.  
  • Continue to train and up-skill teaching assistants in emotional literacy interventions i.e ELSA, Lego Therapy and implement delivery into weekly timetable. Continue to ensure they are regularly updated.

 

 It is not appropriate for the school to publish a detailed plan as it could identify individual pupils

 

 

Cynllun Grantiau 2023-2024/Grant Planning 2023-2024

Gwariant Grantiau 2020- 2021/Grant Expenditure 2020-2021

Gwariant PDG/PDG Expenditure 2021 - 2022

Top