Menu

Ysgol Min y Ddôl

Pawb yn Llwyddo

Croeso/Welcome

Gweithdrefn Gwynion / Complaints Procedure

 

Cwynion Ysgol

Yn Ysgol Min y Ddol, rydym wedi ymrwymo i ddelio'n effeithiol ag unrhyw bryderon neu gwynion a allai fod gennych am ein darpariaeth.

Fel rheol gellir setlo unrhyw bryderon sydd gennych am addysg eich plentyn trwy siarad â'r pennaeth, yr athro/athrawes dosbarth neu aelod arall o staff.

 

Gwneud Cwyn Ffurfiol

Os oes gennych gŵyn am ein hysgol, rhaid i chi wneud eich cwyn yn uniongyrchol atom ni. Gallwch ddod o hyd i fanylion cyswllt yr ysgol trwy ein tudalen 'contact us'. Rydym yn argymell eich bod yn ymgyfarwyddo a'n polisi cwynion fel y gallwch ddeall yn union sut y byddwn yn delio â'ch cwyn. Gweler y polisi isod.

 

Rhaid i gyrff llywodraethu pob ysgol a gynhelir yng Nghymru, gan gynnwys ysgolion meithrin, sefydlu gweithdrefnau ar gyfer delio â chwynion gan rieni, disgyblion, aelodau staff, llywodraethwyr, aelodau o'r gymuned ac eraill.

 

School Complaints

At Ysgol mIn y Ddol, we are committed to dealing effectively with any concerns or complaints you may have about our provision.

Any concerns you have about your child’s education can normally be settled by speaking to the head teacher, class teacher or other member of staff. 

 

Making a Formal Complaint

If you have a complaint about our school, you must make your complaint directly to us. You can find contact details for the school through our 'contact us' page. We recommend that you familiarise yourselves with our complaints policy so that you can understand exactly how we will handle your complaint. Please see the policy below. 

 

The governing bodies of all maintained schools in Wales, including nursery schools, must establish procedures for dealing with complaints from parents, pupils, members of staff, governors, members of the community and others.

 

 

Top