Menu

Ysgol Min y Ddôl

Pawb yn Llwyddo

Croeso/Welcome

Dosbarth Gwdihŵ

Croeso i Ddosbarth Gwdihw

Athrawes - Miss Williams

Cymhorthydd dosbarth - Miss Holgate

Croeso i dudalen dosbarth Derbyn a Bl.1.

Mae gennym ni 23 o blant brwdfrydig yn ein dosbarth; yma cewch weld lluniau o weithagreddau gwahanol rydym yn gwneud yma yn nosbarth Gwdihŵ i gyfoethogi'r dysgu â hwyl a sbri! 

Rydym yn ddosbarth gyda phlant caredig, cwrtais a chwilfrydig. Yn ein dosbarth rydym wrth ein bodd yn canu a dawnsio gyda Miss Williams ac yn dysgu llawer trwy ganu. Rydym yn dysgu trwy’r Celfyddydau Mynegiannol a Mantell yr Arbenigwr sy’n ein helpu i ddatblygu hyder, dychymyg ac hannibyniaeth.

 

 

Welcome to the Reception and Year 1 class page.
We have 23 enthusiastic children in our class; here you can see pictures of different activities we do here in the Gwdihw class to enrich the learning with fun and excitement!

We are a class with kind, polite and curious children. In our class we love to sing and dance with Miss Williams and learn a lot through singing. We learn through the Expressive Arts and Mantle of the Expert which helps us develop confidence, imagination and independence.

Dosbarth Gwdihw 2023/24

Ein dosbarth clyd

Pethau i gofio/Things to Remember

 

Bag darllen

Cofiwch i ddod a'ch bag darllen i'r ysgol pob dydd. Cofiwch ei fod yn bwysig i ddarllen adref gyda'ch rhieni a'ch gofalwyr a chofnodi yn eich cofnod darllen. 

Rydym yn ymweld â'r llyfrgell pop prynhawn Dydd Iau.

 

Reading Folder

Remember to bring your reading bag to school every day, remember it is important to practice your reading at home with your parents and carers and to record your reading in the book. 

We visit Cefn Mawr library every Thursday.

 

-------------------------------------------------------------------------

Addysg Gorfforol/Diwrnod Lles - Pob dydd Llun 

Cofiwch ddod a'ch gwisg ymarfer corff pob dydd Llun (Siorts du a crys-t gwyn)

 

Physical Education /Wellbeing Day- Every  Monday

Remember to bring your PE kit every Monday (Black shorts/joggers and a white top)


Mercher Mwdlyd- Pob Dydd Mercher

Cofiwch ddod yn eich dillad tu allan.


Welly Wednesday - Every Wednesday

 Remember to wear your outdoor clothing

Themau y Tymor 2023/24

Yn ystod tymor yr Hydref, rydym yn dysgu am arwyr go iawn. Mae ein tedis yn gosod heriau i ni ddysgu am yr heddlu, y gwasanaeth tân ac ysbyty. Ar ddiwedd y thema hwn byddwn yn cwrdd â swyddogion heddlu, nyrsys a diffoddwyr tân go iwan i ranu gyda nhw yr hyn rydyn ni wedi'i ddysgu.

 

During the Autumn term, we are learning all about real life super heroes. Our Teddies are setting challenges for us to learn about the police, fire service and hospitals. At the end of this topic we will meet real police officers, nurses and fire fighters to tell them all about what we have learnt. 

Cyngerdd Nadolig

Still image for this video
Cerdyn Nadolig

Bachyn Mantell yr Arbenigwr / Our mantle of the Expert opening hook

Still image for this video
O na! Gwnaeth ein Tedis drwg lanast yn ein dosbarth.
Oh no! Our naughty Teddies made a mess in our class.

Glas Glas Blaned (BSL)

Still image for this video
Dyma ni yn canu yn ein gwasanaeth Diolchgarwch.

Diolch, Diolch Iesu (BSL)

Still image for this video
Top