Menu

Ysgol Min y Ddôl

Pawb yn Llwyddo

Croeso/Welcome

Annual Report to Parents

Mae'n ofynnol i holl Gyrff Llywodraethu ysgolion gynhyrchu adroddiad blynyddol i rieni. Ar ran Corff Llywodraethol Ysgol Min y Ddôl, mae’n bleser gennyf gyflwyno’r adroddiad llawn hwn i chi ar weithgareddau, datblygiadau, ac yn wir gynnydd rhagorol ein hysgol dros y flwyddyn neu ddwy ddiwethaf. Rhennir yr adroddiad hefyd ar gyfrifon portffolio digidol pob plentyn er hwylustod. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cyfeiriwch nhw ataf fi drwy'r yr ysgol. Diolch.

Dr Sian Evans

(Cadeirydd y Llywodraethwyr)

 

All Governing Bodies of maintained schools are required to produce an annual report to parents. On behalf of the Governing Body of Ysgol Min y Ddol, I am delighted to present you with this full report on the activities, developments, and indeed outstanding progress of our school over the last year or so. The report is also shared on each child's digital portfolio accounts for ease of perusal. Should you have any queries, please direct them to myself c/o the school. Thank you.

Dr Sian Evans

(Chair of Governors)

Adroddiad Blynyddol a Chrynodeb Hunan Werthuso 2022 - 2023/Annual Report and Self Evaluation Summary 2022 - 2023

Adroddiad Blynyddol/Annual Report 2021 - 2022

Adroddiad Blynyddol 2020-2021/Annual Report 2020-2021

Adroddiad Blynyddol/Annual Report 2019-2020

Adroddiad Blynyddol/Annual Report 2018-2019

Adroddiad Blynyddol/Annual Report 2017 - 2018

Adroddiad Blynyddol/Annual Report 2016-2017

Adroddiad Blynyddol/Annual Report 2015 - 2016

Top