Menu

Ysgol Min y Ddôl

Pawb yn Llwyddo

Croeso/Welcome

Useful Links

Dyma restr o nifer o wefannau gall fod o ddefnydd i chi neu eich plentyn/plant. Mae gwefannau mwy perhnasol i blant ar gael ar tab y 'plant' ar sgrin gartref y gwefan.

Here is a list of websites that may be of use to yourself or your child/ren.  There are more relevant websites for children on the tab 'Plant' on our homescreen.

Yr Wyddor Stumie

Still image for this video
Dyma fideo wedi ei greu ar gyfer unrhyw un sydd am ymarfer ynganiad cywir yr wyddor Gymraeg. Mae ein disgyblion parod yn ardderchog am arddangos symudiad cyfatebol i sain y llythyren. Rhowch gynnig arni i weld sut hwyl rydych chi'n ei chael!

Here is a video created for anyone who wishes to practise the correct enunciation of the Welsh alphabet, Our willing pupils are excellent at displaying the corresponding movement to the letter sound. Have a go and see how you get on!

Gwybodaeth am gadw'n ddiogel ar lein/Information for keeping safe online

Dyma lawlyfr ar gyfer ymarfer a datblygu'r Gymraeg adref/Here's a booklet to practise and develop Welsh at home.

Gall hefyd gael mynediad at y gwefannau Cymreig hyn/You can also access these following Welsh websites:

 

https://cyw.cymru/ - gwefan ar gyfer plant yn llawn o raglenni, gemau, caneuon a gweithgareddau Cymraeg/A website for children full of programmes, games, songs and activities in Weslh

https://hwb.gov.wales/ - Llwyfan dysgu ar-lein, yn rhad ac am ddim, gan Llywodraeth Cymru i bob disgybl yng Nghymru. Mae yna amrywiaeth o offer yno gan gynnwys Microsoft Office/The Welsh Government's online learning platform for all pupil's in Wales to access free of charge. There's an array of tools on there inclunding Microsoft Office.

 

Adnoddau Cymraeg Ar-lein/Welsh Online Resources

Apiau/Apps

Hoffem eich hatgoffa am yr angen i sicrhau eich bod yn hapus i'ch plentyn defnyddio'r apiau yma cyn eu lawrlwytho. Rydym yn rhannu beth sydd ar gael ond eich penderfyniad chi yw os ydych yn eu defnyddio neu pheidio. Cofiwch i gadw'n ddiogel ar lein! 

We would like to remind you of the need to ensure that you are happy for your child to use these apps before downloading. We share what's available but it's up to you whether you use them or not. Remember to stay safe online!

iPad

 

Appiau ar gyfer Animeiddio/Ffotograffiaeth/Fideo/Cyflwyniad /

Apps for Animation/Photography/Video and Presentation

Puppet Pals
Sock Puppets
I Can Animate
Comic Life
imotion HD
iMovie
Videostar
Pinnacle
Doodlecast Pro
Pages
Keynote
Toontastic
Morfo
Slingnote

 

Appiau ar gyfer Saeseng/ Apps for English

Book creator
Creative Book Builder
My story
Story ideas
ABC Mysteriez
Perfect Captions
Our story
Chickitionary

 

Appiau Cymraeg/ Welsh apps

Llawysgrifen
Cyw – amrywiaeth ar gael /Variety
Ap Geiriaduron
Llythrennau
Rhifau

 

Appiau ar gyfer Mathemateg/Mathematic Apps

IXL maths
Multiple Wipeout
Ghostblasters
Eggs on Legs
Wipeout Wall
Airport Arithmetic
Super Tiles
Stop the clock
Banana Hunt
Toy Shop HD
Po[P maths
Maths Sumo
Super 7
Epic maths
Grand Prix multiplication
Maths duel
Early Bird
I am Learning

Appiau ar gyfer Celf/ Apps for art

 

Brushes
Art Set
Drawing Torch
Graffio
Masterpiece Me
Sumo Paint
Draw something
Colour splash
Art studio
iPastels

 

Appiau ar gyfer ffonig/ Phonic apps

Mr Thorne Does Phonics
Twinkl Phonics
Letter Lillies
Hairy Letters
Pocket Phonics

 

Appiau TgCh/ ICT apps

Toca Monsters
Build and Play 3D
Kodable
Build a car
Create a car
Beebot
A.L.E.X.
Scratch
Sketch Nation
Light Bot
Move the Turtle
Cargo-bot

 

Appiau ar gyfer Cerdd/Music apps

Garageband
Rockmate
Little Fox Music Box
Singing Fingers
Easy Xylo
Thumb Jam
Kaleidoscope
Virtuoso

Top