Menu

Ysgol Min y Ddôl

Pawb yn Llwyddo

Croeso/Welcome

Cyngor Ysgol/School Council

Dyma ein Cyngor Ysgol: Mae pob aelod yn cydweithio i wella ein hysgol ac i ddatblygu'r iaith Gymraeg.

Here's our School Council: Every member works cooperatively to improve our school and develop the Welsh language.

Ein blaenoriaethau ar gyfer 2022-2023/

 

 1. I fireinio  rôl Helpwr Heddiw
 2. I gymryd rhan mewn mwy o brofiadau wyneb i wyneb.
 3. I wella ein hamseroedd cinio.
 4. I wella y gweithgareddau sydd ar gael a bwyta'n iachach yng nghlwb brecwast a chlwb ar ôl ysgol. 

 

Our priorities for 2022 - 2023

 1. To refine the role of 'Helpwr Heddiw'
 2. To take part in more face to face experiences.
 3. To improve our lunchtimes.
 4. To improve the activities and to eat healthier in breakfast and after school club.  

Rydym yn barod wedi trefnu'r canlynol:

 • Gweithgareddau newydd Amser Aur sydd yn cylchdroi ar gyfer y flwyddyn  
 • Teithiau Nadoligaidd i'r ysgol gyfan: Penderfynwyd ein dosbarthiadau ieuencaf eu bod am fynd i Lle Chwarae a mae'r dosbarthiadau ar frig yr ysgol am fynd i'r sinema. Diolch i bawb am eich pleidlais!
 • Gwisgo smotiau i ddiwrnod Plant Mewn Angen ar 18/11/22
 • Cyfarfodydd gydag arweinyddion ein clybiau i drafod yr hyn hoffem ei wella. 

 

We have already arranged the following:

 • New Golden Time activities that rotate throughout the year.
 • Christmas trips for the whole school: The younger classes decided on visiting a play centre and the older classes decided on the cinema. Thank you everyone for your votes!
 • Wearing spots on Children in Need Day on 18/11/22
 • Meeting with our club leaders to discuss what we'd like to improve. 
Top