Menu

Ysgol Min y Ddôl

Pawb yn Llwyddo

Croeso/Welcome

Adroddiadau Estyn / Estyn Reports

Estyn yw arolygiaeth addysg a hyfforddiant Cymru. Ei swyddogaeth yw darparu gwasanaeth arolygu a chynghori annibynnol ar ansawdd a safonau mewn addysg a hyfforddiant a ddarperir yng Nghymru.


Pwrpas Estyn yw archwilio ac adrodd ar ansawdd a safonau addysg a hyfforddiant a ddarperir yng Nghymru, gan gynnwys:
• i ba raddau y mae addysg a hyfforddiant yn diwallu anghenion dysgwyr ac yn cyfrannu at eu datblygiad a'u lles;
• safonau a gyflawnwyd; ac
• ansawdd yr arweinyddiaeth a'r hyfforddiant.

 

Yn dilyn eu harolygiad o ysgol, mae ESTYN yn ysgrifennu adroddiad. Dyma adroddiadau Ysgol Min y Ddol hyd yn hyn:

 

__________________________________________________________________________________________

 

Estyn is the education and training inspectorate for Wales. Its function is to provide an independent inspection and advice service on quality and standards in education and training provided in Wales.

 

The purpose of Estyn is to inspect and report on the quality and standards of education and training provided in Wales, including:

  • how far education and training meet the needs of learners and contribute to their development and wellbeing;
  • standards achieved; and
  • the quality of leadership and training

 

Following their inspection of a school, ESTYN write a report. Here are Ysgol Min y Ddol's reports to date: 

Adroddiad Arolygiad ESTYN Mai 2022/ESTYN Inspection Report May 2022

Top