Menu

Ysgol Min y Ddôl

Pawb yn Llwyddo

Croeso/Welcome

Clwb Chwaraeon

Croeso i dudalen clwb chwaraeon.

Welcome to the sports club page.

Mae'r clwb yn rhedeg ar ôl ysgol pob dydd Iau tan 4:15yh.

Mae'r clwb ar agor i blant Dosbarth Derbyn i Blwyddyn 6.

 

The club runs after school every Thursday until 4:15 pm.

The club is open to pupils from Reception to Year 6.

 

Rydym yn cymryd rhan mewn amryw o wahanol chwaraeon yn dibynnu ar niferoedd, tywydd a diddordebau'r plant. Yn y gorffennol rydym wedi chwarae pêl-droed, rygbi, pêl-rwyd, rownderi, criced, tenis,  dodgeball ac wedi cymryd rhan mewn cylchred ffitrwydd. Defnyddir cyflysterau'r ysgol ar phob cyfle ond weithiau rydym yn manteisio ar ddefnyddio y MUGA cymundedol a'r cae pêl-droed dros y ffordd. Rydym yn agored i drio chwaraeon gwahanol felly os ydych gyda diddordeb mewn chwaraeon arall neu yn arbenigo ac yn fodlon cefnogi'r clwb, dewch i siarad gyda Mr Evison.

 

We take part in many different sports depending on numbers, weather and interests of the children. In the past we have played football, rugby, netball, rounders, cricket, tennis, dodgeball and participated in fitness circuits.

The school facilities are used at every opportunity but sometimes we take advantage of the use of the community MUGA and the football pitch across the road. We are open to trying different sports so if you are interested in other sports or specialize and are willing to support the club, come and speak to Mr Evison.

 

 

 

Ymarfer sgiliau pêl droed

Datblygu sgiliau hoci

Top